Thursday, September 1, 2011

Qeveria miraton vendimin per shpronesimet ne Unazen Lindore !


1 501 105 lekë është fondi i miratuar nga Qeveria Shqiptare për shpronsësimet që do bëhën në Lagjen Skenderbeg të qytetit të Shkodres, në kuadër të investimit për ndërtimin e Unazës Lindore të këtij qyteti. Dhe konkretishtë është pjesa që përfshinë aksin nga fabrika e këpucëve e deri në kryqëzimin tek Shkolla Pyjore dhe më tutje.
Në vendimin thuhet se "pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, të kompensohen për pasuritë në sipërfaqen prej 41.2 m² truall, 34 m² objekt dhe mure rrethues, pronë private, sipas tabelës që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij, në masën 1 501 105 lekë". Sipas këtij vendimi, vlera e përgjithshme e shpronësimit do të përballohet nga të ardhurat e bashkisë së Shkodrës, planifikuar në buxhetin e saj.
Më tej vendimi sqaron se "regjistrimi i ri i pasurisë prej 41.2 (dyzet e një pikë dy) m², truall, 34 (tridhjetë e katër) m², objekt dhe mure rrethuese, shpronësuar në favor të bashkisë së Shkodrës, të bëhet brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi.  Për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi qeveria ngarkon Ministrinë e Brendshme dhe bashkinë e Shkodrës. Pikërisht në këtë zonë mësohet se do bëhët një rreth-rrotullim i madh për të cilin duhet të kryhen gjithë këto shpronësime, edhe pse puna në ndërtimin e Unzës Lindore po ecin me ritme të ngadalta.

No comments:

Post a Comment